Úvodní stránka » Údaje o třídě a pravidla třídy

Údaje o třídě a pravidla třídy Modrý  motýlek

Třída Modrý motýlek se nachází v budově Mateřské školy Motýlek na pavilonu A a v 1. patře navštěvují ji děti od 2,5  do 7 let s celkovým počtem 25 dětí. Naše třída je rozdělena na část herní a pracovní. Je vymalována ve veselých barvách a je uzpůsobena pro klidové činnosti, které se s dětmi dělají u stolečků. Třída slouží pro děti také jako jídelna. S ní je propojena velká a prostorná herna, kde děti cvičí a hrají si a relaxují. Třída je vybavena interaktivní tabulí, a digitálním koutkem, kde mají děti k dispozici velký PC tablet a klasický tablet pro rozvoj gramotností. V herně i ve třídě jsou různé hrací koutky – Pastelka, Hudebníček, Knihovníček ,Pokusníček, Sporťáček

V Pastelce děti kreslí, malují, modelují, lepí, stříhají a rozvíjí si motorické schopnosti, v Hudebníčku zpívají za doprovodu klavíru, učí se hrát na dětské hudební nástroje, v Knihovníčku si při četbě a prohlížení knih děti rozvíjejí pozornost, představivost a  fantazii, slovní zásobu a kladný vztah ke knihám, Přírodníček a pokusníček je koutek kde se rozvíjet kladný vztah k přírodě  poznáváme vlastnosti živé a neživé přírody formou pokusů a experimentů, ve  Sporťáčku mohou využít ke cvičení gymnastické míče, cvičí s náčiním, rozvíjejí si obratnost, odvahu, rychlost, pohotovost a fyzickou kondici, dominantou herny je patrový dřevěný domeček, kde si děti rozvíjí sociální gramotnost.

Učební koutky podporují individuální i skupinovou činnost. Potřebné výtvarné materiály, stavebnice i hračky jsou dětem dostupné, pouze didaktické pomůcky jsou na požádání a používány za dozoru učitelek.

Celým dnem se prolínají spontánní i řízené činnosti. Děti mají možnost samostatné volby a výběru z bohaté každodenní nabídky. V plánované, řízené činnosti se postupně prostřídají všechny složky estetické, mravní i prosociální výchovy a to nenásilným způsobem, vhodným pro danou věkovou kategorii. Tyto činnosti se střídají podle aktuálního tématu vyplývajícího z TVP. Při práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Snažíme se, aby ve třídě panovala přátelská atmosféra, a dodržujeme zde základní třídní pravidla (respektujeme se, nasloucháme si, uklízíme po sobě, POMÁHÁME SI, pozdravíme a poděkujeme, učíme se správně stolovat a chovat se správně v koupelně).

Vedeme děti k samostatnosti, posilujeme sebevědomí každého jedince, k pořádku, k samokontrole pracovního postupu a návyku, ke spolupráci mezi staršími a mladšími dětmi.

Společná pravidla  ve třídě Modrý motýlek

  • Při příchodu do třídy se přivítám s paní učitelkou a kamarády, při odchodu se rozloučím

  • Neběhám mezi stolečky, nelezu po nábytku

  • Snažím se nekřičet, neskákat do řeči, učit se naslouchat

  • Poděkuji, poprosím

  • Dodržuji hyg.návyky,neplýtvám vodou, mýdlem, toal.papírem

  • Snažím se ochutnávat jídlo, nezapomínám pít

  • Při odpočinku si poslechnu pohádku a neruším ostatní kamarády

  • Nepokřikuji na cizí lidi a neodcházím s nimi.

Oblečení

Prosíme rodiče, aby dětem dávali vhodné oblečení a obuv do tohoto proměnlivého počasí .

Děkujeme za spolupráci.

Důležité !!!

Prosíme rodiče, aby dali svým dětem do pytlíků na značce v šatně dostatek náhradního osobního prádla a také pohodlné oblečení a obuv na pobyt venku, ve kterém si děti venku mohou hrát a sportovat a nebude vadit, že se ušpiní.

 

Poděkování